Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Председателят на КЕВКЕФ участва във видеоконферентна среща със заместник-председателя на ЕК г-жа Маргрете Вестегер
23/11/2020
На 23 ноември 2020 г. г-н Драгомир Стойнев, председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, взе участие във видеоконферентна среща на председателите на комисиите по европейски въпроси към парламентите на държавите-членки с г-жа Маргрете Вестегер, изпълнителен заместник-председател на Европейската комисия с ресор „Европа, подготвена за цифровата ера“ и комисар по въпросите на конкуренцията.

Срещата се организира в рамките на Германското председателство на Съвета на ЕС. По време на видеоконферентната среща на парламентаристите с г-жа Маргрете Вестегер беше направен преглед на политиките на ЕК в областта на конкуренцията, като бяха дискутирани индустриалната стратегия на ЕК и цифровата трансформация във връзка с новия Механизъм за възстановяване и устойчивост и Многогодишната финансова рамка.

По време на своето изказване, г-н Стойнев заяви, че преодоляването на отрицателното икономическо въздействие на пандемията COVID-19 изисква общ европейски подход, ефективен обмен на информация между държавите-членки и Европейската комисия, както и координация на действията, предприети за спазване на правилата и принципите на единния пазар. Отделно от това, мерките на равнище ЕС следва да подкрепят и допълват мерките, предприети от държавите-членки, като същевременно се спазват принципите на субсидиарност и солидарност. От изключително значение е да се разработят механизми за реагиране и управление на подобни кризи в бъдеще, така че да се гарантира, че единният пазар ще продължи да функционира правилно, като се има предвид неговото значение за икономическия растеж и просперитета.

Председателят на КЕВКЕФ акцентира, че България оценява ангажимента на Европейската комисия да запази водещите позиции на европейската индустрия, като укрепването на международната й конкурентоспособност трябва да остане приоритет. ЕС трябва да сведе до минимум зависимостта си от производство, възложено на външни изпълнители, да диверсифицира доставчиците и да гарантира устойчивостта на веригите за доставка.

Г-н Стойнев подчерта, че инвестициите в индустрията трябва да бъдат ориентирани в ключови сектори и технологии с оглед на осигуряването на възможност за дигитален и зелен преход, като от особено значение е предприетите мерки да отговарят на нуждите на МСП за справяне с кризата и да позволят ускорено въвеждане на нови технологии, дигитализация и секторна интеграция.

Председателят на КЕВКЕФ изтъкна значимостта на цифровите технологии в процеса на икономическо възстановяване и постепенно връщане към нормалното функциониране, като обърна внимание, че с тяхна помощ могат да се създадат нови източници на приходи от иновативни бизнес модели, базирани на изкуствен интелект, както и услуги, които създават работни места.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни новини