Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие на второ четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари
26/02/2021

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари

От категориите лица, за които мерките срещу изпирането на пари, са задължителни, отпадат професионалните съюзи, съсловните организации, юридическите лица, към които има взаимоспомагателни каси, централните депозитари на ценни книжа, пазарните оператори и/или регулираните пазари, и презастрахователите. Също така от обхвата на задължените лица са изключени органите по приватизацията, лицата, организиращи възлагането на обществени поръчки, министри и кметове на общини при сключване на концесионни договори, както и органите на Националната агенция за приходите и митническите органи. По отношение на професионалните спортни клубове мерките срещу изпирането на пари се ограничават до професионалните футболни клубове.

Органите на Националната агенция за приходите и митническите органи са длъжни да предоставят информация на дирекцията "Финансово разузнаване" на Държавната агенция "Национална сигурност" незабавно, ако при осъществяване на законоустановените си функции установят факти и обстоятелства, които може да са свързани с изпиране на пари, записаха още депутатите.

С новите разпоредби се въвеждат в националното законодателство и измененията на европейска директива относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност. Измененията са свързани с новата роля на Европейския банков орган при предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини