Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Заключителен документ от 22-ро заседание на Съвместния парламентарен комитет България – ЕС, проведено в Брюксел
14/09/2006
Съвместен парламентарен комитет
БЪЛГАРИЯ-ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ
22-ро заседание
13-14 септември 2006 г.
Брюксел

Съвместният парламентарен комитет България-ЕС проведе своето 22-ро заседание в Брюксел на 13 и 14 септември 2006 г. под съвместното председателство на г-жа Катрин Ги-Кен (ПЕС, Франция) и г-н Атанас Папаризов (Коалиция за България, България). На това заседание комитетът обмени мнения с г-н Ивайло Калфин, заместник-министър председател и министър на външните работи, г-жа Меглена Кунева, министър по европейските въпроси, представляващи българското правителство, г-н Каре Халонен, директор по европейските въпроси в Министерството на външните работи на Финландия, представляващ Финландското председателство на Съвета на ЕС и г-н Майкъл Лий, директор на Главна дирекция “Разширяване”, представляващ Европейската комисия, г-н Румен Петков – министър на вътрешните работи, г-н Нихат Кабил – министър на земеделието и горите, г-н Джевджет Чакъров – министър на околната среда и водите, г-жа Сабрие Сапунджиева – заместник-министър на правосъдието и г-жа Иванка Христова – заместник-министър на труда и социалната политика.
Съвместният парламентарен комитет разгледа следните въпроси:

- Напредъка на България към присъединяването и към ЕС,
- Напредъка на България в областта на правосъдието и вътрешните работи; борбата с организираната престъпност, измамите, корупцията и прането на пари
- Други аспекти на политическите критерии за членство, включително интеграцията на малцинствените групи и защита на децата.
- Напредъка на България в областта на земеделието в контекста на Общата селскостопанска политика на ЕС
- Ролята на България в утвърждаването на Европейските ценности на Балканите

Съвместният парламентарен комитет, съгласно чл. 3 от неговите Процедурни правила и чл. 113 от Споразумението за асоцииране между България и ЕС, отправи следното изявление към Съвета по асоцииране, българските и европейските институции:

- с оглед на Договора за присъединяване на Република България и Румъния към Европейския съюз, подписан на 25 април в Люксембург,
- с оглед на Мониторингов доклад за готовността на България за членство в ЕС за 2006 г. на Европейската комисия (COM(2006)214),
- с оглед на резолюцията на Европейския парламент от 14 юни 2006 г. относно готовността на България и Румъния за членство в ЕС (P6_TA-PROV(2006)0262), както и на предишните резолюции за присъединяването на България към ЕС,
- с оглед на отправените по-рано препоръки от страна на СПК България-ЕС,

Съвместният парламентарен комитет, на своето 22-ро заседание, приветства изпълнението на препоръките от предишното си заседание, и по-специално отнасящите се до

Присъединяването на България към ЕС

1. Потвърждава своята силна подкрепа за присъединяването на България към Европейския съюз на 1 януари 2007г.

2. Отбелязва със задоволство значителния напредък постигнат от българските власти в предприемането на мерки за изпълнение на препоръките на Европейския парламент, както и на тези, отправени от Европейската комисия в последния Цялостния мониторингов доклад от 16 май 2006 г.

3. Вярва, че енергичните действия на българските власти през последните месеци за изпълнение на критериите за пълноправно членство в ЕС ще бъдат напълно отразени в следващия Мониторингов доклад на Европейската комисия, който ще бъде публикуван на 26 септември 2006 г.; призовава Европейската комисия да продължи своята оценка за готовността на България за членство, според критериите на настоящето пето разширяване на Европейския съюз, от което България и Румъния са неразделна част.

4. Приветства ратификацията на Договора за присъединяване на България и Румъния от 21 страни-членки и подканва останалите страни-членки, които все още не са ратифицирали Договора, да го направят без по-нататъшно забавяне.

5. Отбелязва приетата на 14 юни 2006 г. Декларация на Народното събрание за успешно приключване на процеса на пълноправно членство на Република България в Европейския съюз на 1 януари 2007 г., в която българският парламент се ангажира да продължи ускорено своята работа за изпълнение на всички ангажименти в законодателната сфера, свързани с Договора за присъединяване на България към ЕС и препоръките от мониторинговите доклади, както и да осъществява контрол върху действията на правителството и на другите български институции, подлежащи на парламентарен контрол, за изпълнението на мерките, предвидени в Плана за действие за успешно приключване на процеса на пълноправно членство на Република България в Европейския съюз на 1 януари 2007 г.; подчертава, че от юни 2005 г. до сега 40-то Народно събрание е приело повече от 120 закона, свързани с присъединяването на България към ЕС.

6. Отчита, че България продължава да изпълнява политическите критерии за членство в Европейския съюз; приветства значителния напредък в всички области, включително защитата на детето и международните осиновявания, подобряването на условията в институциите за хора с увреждания и в системата за лечение и грижа за психичноболните, борбата срещу трафика на хора, както и защитата и интеграцията на малцинствата, по-специално ромското малцинство; приветства решимостта на българските власти да продължат да отделят сериозно внимание за по-нататъшно усъвършенстване на работата по тези въпроси и след присъединяването на страната към ЕС.

7. Отбелязва постигнатият напредък в затварянето на специализираните институции за деца и за хора с психични заболявания и физически увреждания и в разкриването на нови центрове за социални услуги в общността; отбелязва приемането през последните месеци на подзаконова нормативна уредба, целяща да улесни процеса на деинституционализация. Подчертава нуждата за даване на висок приоритет на тези въпроси във всички правителствени политики и програми.

8. Приветства постигнатият напредък в укрепването на административния капацитет на централната и регионалните администрации, работещи в областта на антидискриминацията; отбелязва приемането на мерки за интеграция на ромите, по-специално приемането на няколко Плана за действие, целящи равно-поставена интеграция на ромското малцинство в българското общество и подобряване на жилищните условия на ромите; призовава България да положи повече усилия за навременното изпълнение на тези мерки и по-специално чрез сътрудничество с организации, представляващи ромското гражданско общество.

9. Приветства приемането на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, който завършва транспонирането в българското законодателство на директивите относно съкращенията, прехвърлянето на предприятия, непълното работно време, работа на временен договор, работно време, закрила на младите хора по време на работа, и Директива 2002/14/ЕС за информиране и консултиране на служителите

10. Изразява задоволство от приемането на 20 юли 2006 г. на Национална програма за борба с трафика на хора, която предвижда създаването на комисии, центрове и убежища, както и на регистър за анализиране и докладване на статистическа информация в тази област.

11. Поздравява България за изпълняването на икономическите критерии за членство в ЕС и за консолидирането на нейните икономически постижения; отбелязва, че България е функционираща пазарна икономика, която способна да се справи с конкурентния натиск и пазарните сили в ЕС; приветства постигнатия значителен напредък в изпълнението на структурните реформи и в поддържането на макроикономическа стабилност с висок икономически растеж, намаляваща безработица, ниска инфлация и бърз растеж на преките чуждестранни инвестиции; отбелязва, че все още са нужни усилия за подобряване на състава и баланса във външна търговия на България.

12. Отбелязва напредъка на България в създаването на ефикасна държавна администрация и подчертава нуждата от продължаване укрепването на административния капацитет на България за прилагането на acquis; отбелязва със задоволство, че са предприети мерки да се осигури капацитет за осъществяване на финансовото управление и контрол върху Европейските фондове, както на централно, така и на местно ниво и подчертава важността на този процес; приветства приемането на Стратегия за децентрализация (2006 – 2015) и Програма за нейното изпълнение


Напредъка на България в областта на правосъдие и вътрешни работи; борбата с организираната престъпност, измамите, корупцията и прането на пари

13. Приветства продължаващите усилия на българското правителство да изпълни ангажиментите, поети в областта на правосъдието и вътрешните работи и предприетите стъпки за борба с организираната престъпност и корупцията, както и стъпките за завършване на реформата в съдебната система; очаква тези мерки да бъдат осъществявани енергично и да доведат до значими и видими резултати.

14. Приветства заключенията от скорошните партньорски проверки, че България е постигнала значителен напредък в изпълнението на поетите ангажименти в областта на реформата в съдебната система, борбата с организираната престъпност, корупцията и прането на пари; очаква да види ясни гаранции от България за приложението на всички Европейски стандарти в областта на свободата, сигурността и правосъдието от 1 януари 2007г.

15. Приветства политическата воля изразена от Народното събрание на Република България да приеме допълнителни поправки в Конституцията и нов Закон за съдебната власт, като важна стъпка за укрепване независимостта на съдебната система и подобряване на нейната ефективност, прозрачност и отчетност.

16. Приветства приемането на 23 август 2006 г. от Народното събрание на измененията и допълненията на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, които предвиждат проверка на представената информация и механизъм за подсигуряване на нейната пълнота.

17. Отбелязва влизането в сила на 29 април 2006г. на новия Наказателно-процесуален кодекс, постигнатите до този момент резултати за бързи и ефективни процедури и постигнатия напредък в областта на правната помощ и защитата на свидетелите; очаква въведените промени да осигурят ефикасност на разследването и да направят системата като цяло по-ефикасна и прозрачна чрез отстраняване дублирането на функции.

18. Отбелязва провеждането на интензивни специализирани обучения по приложението на новия Наказателно-процесуален кодекс; приветства Плана за обучение на магистратите по приложението на новия кодекс и подчертава важността на мониторинга и оценката на неговата ефективност.

19. Приветства приемането на новия Административно-процесуален кодекс от Народното събрание и влизането му в сила на 12 юли 2006г.; очаква системата от административни съдилища да бъде създадена и поставена в действие в срок;

20. Приветства подобрената организация и управление на полицията и другите главни сектори на вътрешните работи, осъществени с приемането на новия Закон за МВР и правилника за приложението му; приветства приемането през последните месеци на други ключови мерки, като поправките в Закона за съдебната власт, уреждащи назначенията и кариерното развитие на магистратите, както и предприетите от Висшия съдебен съвет стъпки за пълно въвеждане на системата за случайно разпределение на делата; отбелязва приемането на Закон за изменение и допълнение на Закона за политическите партии и на Закона за защита на личните данни.

21. Приветства предприетите мерки за подобряване ефикасността на борбата с корупцията; също така приветства решението за създаване в прокуратурата на специализиран отдел за борба с корупцията и организираната престъпност, както и създаване на специализирани отдели в Министерство на вътрешните работи за борба с корупцията в министерството и в съдебната система; отбелязва примерите за видими резултати в борбата с корупцията по високите етажи на властта, като свалянето на имунитета на някои народни представители.

22. Отбелязва, че България е постигнала сериозна мобилизация за борба с организираната престъпност и е подобрила междуведомственото сътрудничество в тази област; специално приветства факта, че вече има конкретни резултати, изразяващи се в повдигнатите наскоро обвинения срещу ключови фигури от криминалния свят и срещу голям брой организирани престъпни групи.

23. Приветства факта, че борбата срещу прането на пари е станала приоритет с приемането от Народното събрание на Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, поправки на Наказателния кодекс и нов Закона за кредитните институции; отбелязва, че в съда са внесени обвинителни актове за пране на пари; очаква този процес да продължи и да допринесе за по-нататъшни конкретни резултати.


Напредъка на България в областта на земеделието в контекста на Общата селско-стопанска политика на ЕС

24. Отбелязва със задоволство, че въвеждането в действие на Интегрираната система за администриране и контрол е към своя край и че създаването на Системата за идентификация на земеделските парцели напредва бързо;

25. Отбелязва, че България също така напредва с процедурите за изграждането на нов екарисаж и с изграждането на 7-те постоянни Гранични инспекционни ветеринарни пунктове, включително и този на Летище София; очаква България да бъде в състояние да прилага Общата селскостопанска политика и изискванията на вътрешния пазар ефективно от деня на присъединяването.


Ролята на България в утвърждаването на Европейските ценности на Балканите

26. Приветства продължаващата роля на България в допринасянето за сигурността в региона и стабилността на Югоизточна Европа, както и нейната готовност да сподели със своите съседи нейния опит в областта на европейската интеграция и приветства двустранните споразумения подписани за тази цел.

*****
27. Припомня своите предишни изявления за задържането на петте български медицински сестри и палестинския доктор в Либия и ясно повтаря своето становище за тяхното незабавно освобождение

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини