Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за избиране членове на Съвета за електронни медии
Сигнатура 108
Дата на постъпване 23/11/2001
Сесия Втора сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 24 и чл. 29, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията във връзка с § 51, ал. 1 и § 52 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията (ДВ, бр. 96 от 2001 г.) РЕШИ: Избира за членове на Съвета за електронни медии: 1. Лилия Райчева Тодорова-Коларова, 2. Веселин Стойков Стойков, 3. Мария Георгиева Стефанова, 4. Маргарита Йорданова Пешева, 5. Райчо Петрушинов Райков.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 23/11/2001 - приет(приет в зала)