Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за откриване на частно висше училище - самостоятелен колеж с наименование Театрален колеж "Любен Гройс" със седалище София
Сигнатура 133
Дата на постъпване 13/02/2002
Сесия Трета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 9, ал. 2, т. 1 от Закона за висшето образование РЕШИ: 1. Открива частно висше училище - самостоятелен колеж с наименование Театрален колеж "Любен Гройс" със седалище София и с предмет на дейност: обучение на образователно-квалификационна степен "специалист по..." в професионално направление "Театрално и филмово изкуство". 2. Имуществото и финансирането на колежа по т. 1 се осигуряват съгласно неговия учредителен акт.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 13/02/2002 - приет(приет в зала)