Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за изменение и допълнение на Военната доктрина на Република България, приета с Решение на Народното събрание от 8 април 1999 г.
Сигнатура 135
Дата на постъпване 13/02/2002
Сесия Трета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 26, т. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България РЕШИ: Приема следните изменения и допълнения на Военната доктрина на Република България: § 1. В т. 2 думите "Западноевропейски съюз (ЗЕС)" се заличават и след думите "Европейски съюз (ЕС)" се добавят думите "включително и Европейските сили за отбрана". § 2. Точка 7 се изменя така: "7. Демократичните промени и определянето на нови външнополитически приоритети, отношенията с държавите - членки на НАТО, като с настоящи партньори и бъдещи съюзници, сътрудничеството в рамките на Евроатлантическия съвет за партньорство и най-вече перспективата за членство в НАТО доведоха до ситуация, в която Република България не се отнася към нито една страна като към противник." § 3. В т. 13 накрая се добавя "и/или терористични групи". § 4. В т. 17, изречение първо думата "води" се заменя с "може да доведе". § 5. В т. 18 думите "неутрализиране на военни заплахи" се заменят с "неутрализиране на военни и/или терористични заплахи". § 6. В т. 22, буква "а" думите "военен и въоръжен" се заменят с "военен, въоръжен и терористичен". § 7. В т. 30 изречение второ се изменя така: "Република България разглежда участието си със специално подготвени военни, полицейски и други формирования в различни по характер операции и мисии като дългосрочна инвестиция за гарантиране на собствената си сигурност и в изпълнение на международни задължения." § 8. Точка 58 се изменя така: "58. В случай на военен конфликт (война) срещу Република България въоръжените сили отразяват агресията, като основен способ в началния период са отговарящите действия." § 9. Точка 69 се изменя така: "69. При изпълнение на своите задачи въоръжените сили осигуряват най-добрата отбрана в рамките на необходимите и реално възможните ресурси." § 10. В т. 74 думите "военните служители" се заменят с "гражданските лица". § 11. Точки 85 - 89 се изменят така: "85. Войските и силите на Българската армия по степен на комплектованост се подразделят на Активни сили и Резервни сили. По предназначение Активните сили се подразделят на Сили за развръщане и Основни сили за отбрана. Резервните сили се подразделят на Сили за нарастване и Сили за териториална отбрана. 86. Силите за развръщане включват сухопътен, военновъздушен и военноморски компонент. Тези сили се изграждат с възможности да бъдат прехвърляни по въздух, суша и/или море; с висока степен на логистична автономност; комплектовани са с професионален личен състав; поддържат висока боеспособност, живучест и оперативна съвместимост. Те са комплектовани не по-малко от 90 на сто с личен състав и 100 на сто с въоръжение и техника и имат материални средства за самостоятелно логистично осигуряване. Част от Силите за развръщане се заделят като Сили за незабавно действие, комплектовани 100 на сто с личен състав, въоръжение, техника и материални средства. Те се изграждат и подготвят да бъдат напълно съвместими със силите за незабавно и за бързо реагиране на НАТО. В мирно време те участват в спасителни и хуманитарни операции, в операции за поддържане на мира извън територията на страната, водят борба с въоръжени терористични групи. 87. Основните сили за отбрана включват Активните сили - с изключение на Силите за развръщане. Основните сили за отбрана имат в състава си формирования от видовете въоръжени сили, комплектовани до 70 на сто, но не по-малко от 40 на сто с личен състав и 100 на сто с въоръжение и техника. 88. Силите за нарастване имат в състава си формирования от видовете въоръжени сили с ниска степен на комплектованост и се използват за поддържане на техниката и въоръжението на дългосрочно съхранение и за подготовка на резервисти за всички специалности, предвидени в щата на съответните военновременни формирования. 89. За Силите за териториална отбрана не се отделя мирновременен състав от Българската армия. Те се формират във военно време на териториален принцип. Формированията на Резервните сили са комплектовани 80 - 100 на сто с въоръжение и техника, поддържани на дългосрочно съхранение." § 12. Създават се т. 89а и 89б: "89а. Основните сили за отбрана от състава на Активните сили и Резервните сили формират Сили за отбрана на националната територия. При провеждане на операции за отбрана на страната се включват всички формирования на въоръжените сили. 89б. Резервът на Българската армия е предназначен за докомплектоване на щатовете за мирно и военно време, за развръщане на военновременни формирования и за поддържане на комплектоваността по време на мобилизацията, в хода на кризи и военни действия. По своето предназначение резервът се дели на постоянен и мобилизационен. Постоянният резерв се състои от подбрани на договорна основа резервисти, предназначени за докомплектоване на отделни длъжности от щатовете за мирно време на Силите за развръщане, и останалите Активни сили. Мобилизационният резерв е предназначен за докомплектоване на формированията до щатовете за военно време, за попълване загубите на силите в хода на операциите и за развръщане на военновременни формирования. Част от мобилизационния резерв се поддържа във висока степен на подготовка." § 13. Точка 93 се изменя така: "93. Военностратегическата среда, целите в сферата на отбраната, новите мисии и изискванията към въоръжените сили, както и ресурсните възможности на страната определят необходимостта от оптимизиране на състава на въоръжените сили, така че числеността им в мирно време е 45 000 военнослужещи. Преходът се извършва с План за организационното изграждане на въоръжените сили до 2004 година, като професионализацията на армията приключи до 2010 година. Мобилизационните планове на въоръжените сили се разработват за численост до 100 000 души." § 14. Навсякъде думите "Западноевропейски съюз (ЗЕС)" и съчетанието "и ЗЕС" се заличават.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 13/02/2002 - приет(приет в зала)