Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение относно първоначалната позиция на Република България по дебатите за бъдещето на Европейския съюз
Сигнатура 139
Дата на постъпване 27/02/2002
Сесия Трета сесия
Текст на решението
    Народното събрание, Като възприема необходимостта от преосмисляне ролята на Европейския съюз в глобализиращия се свят, С цел да допринесе за реформирането на съюза в съответствие с очакванията на европейските граждани и В отговор на предизвикателствата пред един бъдещ разширен Европейски съюз, отбелязани в Декларацията от Лакен за бъдещето на Европейския съюз, Като отчита интереса на гражданите на България от един силен и развиващ се Европейски съюз, притежаващ ефикасни демократични механизми за взимане на решения по въпроси от значимост за народите на Европа, Като приветства възможността Република България, наред с останалите страни кандидатки, да бъде активен участник в обсъждането на общото бъдеще на Европа чрез своите представители в свикания от Европейския съвет в Лакен Конвент и основавайки се на желанието на българското общество страната ни в най-кратки срокове да бъде член на Европейския съюз, на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България РЕШИ: 1. Подкрепя ключовите елементи в първоначалната позиция на Република България по дебатите за бъдещето на Европейския съюз, внесена от Министерския съвет в изпълнение на Решение на Народното събрание от 19 декември 2001 г., както следва: - Интересите на българското общество и българските граждани за един проспериращ и стабилен Европейски съюз, който е отражение на стремежа към свобода, сигурност и благополучие, съвпадат с интересите на гражданите от държавите членки, формулирани в Декларацията от Лакен. - Препоръчва обсъждането в Конвента да обхване и политическото съдържание на европейския проект с цел по-ясното формулиране на насоките на основните политики на бъдещия разширен Европейски съюз. - При дефинирането и разпределението на компетенциите между Европейския съюз и държавите членки трябва да се отчете необходимостта от запазване на динамиката на интеграционните процеси, потребността гражданите да получават адекватен отговор на своите очаквания, както и равнопоставеността на страните членки и солидарността между тях. - Споделя необходимостта от засилване на демократичността, прозрачността и ефективността в Европейския съюз и от преодоляване на демократичния дефицит чрез запазване на институционалния баланс в съюза и същевременно подобряване ефективността на вземането на решения и дейността на институциите предвид бъдещата им роля в един разширен съюз. Доколкото в това отношение на преосмисляне подлежат редица въпроси, като начинът на избиране и правомощията на председателя на Европейската комисия, обхватът на съвместните решения и решенията, които се взимат с квалифицирано мнозинство, и други, новите разрешения трябва да спомогнат Европейският съюз по-ефективно да определя целите и приоритетите си и да осигурява по-доброто им изпълнение. - Потвърждава необходимостта от създаването на по-гъвкави и ефективни форми за сътрудничество между Европейския парламент и националните парламенти, включително и чрез засилване на позицията на националните парламенти в европейските структури. - Поддържа идеята за опростяване на основните договори и постигането на единен текст с конституционен характер, като допълнително се обсъди въпросът за интегрирането на Хартата за основните права. 2. Призовава участниците в Конвента да приемат положения, гарантиращи на България приключване на преговорите за членство в Европейския съюз при условията, при които ги е започнала.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 27/02/2002 - приет(приет в зала)