Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за промени в състава на Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство
Сигнатура 222
Дата на постъпване 13/11/2002
Сесия Пета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 5 и чл. 19 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Освобождава Евгений Стефанов Бакърджиев като член на Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство. 2. Избира Васил Христов Маринчев за член на Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 13/11/2002 - приет(приет в зала)