Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за промени в състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО
Сигнатура 223
Дата на постъпване 13/11/2002
Сесия Пета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 32, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Освобождава Надежда Николова Михайлова като член на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО. 2. Избира Асен Йорданов Агов за член на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 13/11/2002 - приет(приет в зала)