Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на заемно споразумение за първи програмен заем за преструктуриране /PAL- I/ между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Сигнатура 228
Дата на постъпване 13/11/2002
Сесия Пета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 84, т. 9 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България РЕШИ: Дава съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи заемно споразумение за първи програмен заем за преструктуриране (РАL-I) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие в размер 150 млн.щатски долара или тяхната равностойност в друга валута при условие за последваща ратификация.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 13/11/2002 - приет(приет в зала)