Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за отчета за дейността на Сметната палата за 2001 г.
Сигнатура 230
Дата на постъпване 13/11/2002
Сесия Пета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 6, 24 и чл. 47, ал. 3 от Закона за сметната палата РЕШИ: 1. Приема отчета за дейността на Сметната палата за 2001 г. 2. Приема Доклада за резултатите от проведения одит на годишния отчет за изпълнението на бюджета и годишния финансов отчет за 2001 г. на Сметната палата. 3. Възлага на Сметната палата в срок до 31 декември 2002 г. да внесе в Народното събрание предложение за наложителни промени в закони с оглед подобряване на бюджетната дисциплина.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 13/11/2002 - приет(приет в зала)