Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за отпускане на пенсия за особени заслуги на Емил Димитров Димитров
Сигнатура 296
Дата на постъпване 23/04/2003
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 91 от Кодекса за задължително обществено осигуряване РЕШИ: 1. Отпуска пенсия за особени заслуги на Емил Димитров Димитров, ЕГН 4012237001, от София, кв. Княжево, ул. Ива 1, в размер 186,56 лв. месечно, считано от 1 март 2003 г. 2. По отношение на пенсията по т. 1 да се прилагат разпоредбите на Кодекса за задължително обществено осигуряване. 3. Изпълнението на решението се възлага на управителя на Националния осигурителен институт.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 23/04/2003 - приет(приет в зала)