Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за избиране на председател, заместник-председатели и членове на Комисията за защита на конкуренцията
Сигнатура 332
Дата на постъпване 03/10/2003
Сесия Осма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 4 от Закона за защита на конкуренцията РЕШИ: 1. Избира Петко Георгиев Николов за председател на Комисията за защита на конкуренцията. 2. Избира Реджеб Исмаил Мустафа за заместник-председател на Комисията за защита на конкуренцията. 3. Избира Веселин Божков Божков за заместник-председател на Комисията за защита на конкуренцията. 4. Избира за членове на Комисията за защита на конкуренцията: Елена Генчева Стоименова; Румяна Ангелова Карлова; Весела Цветанова Антонова; Мария Михайлова Попова.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 03/10/2003 - приет(приет в зала)