Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за избиране на заместник-председател на Тридесет и деветото Народно събрание
Сигнатура 337
Дата на постъпване 15/10/2003
Сесия Осма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 4, ал. 4 и 5 и чл. 5, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Избира Любен Андонов Корнезов за заместник-председател на Тридесет и деветото Народно събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 15/10/2003 - приет(приет в зала)