Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за откриване на частно висше училище - самостоятелен колеж с наименование "Колеж по туризъм" със седалище Благоевград
Сигнатура 339
Дата на постъпване 16/10/2003
Сесия Осма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 9, ал. 2, т. 1 от Закона за висшето образование РЕШИ: 1. Открива частно висше училище - самостоятелен колеж с наименование "Колеж по туризъм" със седалище Благоевград и с предмет на дейност: обучение на специалисти с висше образование на образователно-квалификационна степен "специалист по ..." по специалности от професионални направления "Туризъм", "Икономика" и "Администрация и управление". 2. Имуществото и финансирането на колежа по т. 1 се осигуряват съгласно неговия учредителен акт.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 16/10/2003 - приет(приет в зала)