Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за избиране на член на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация
Сигнатура 341
Дата на постъпване 16/10/2003
Сесия Осма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 14, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол РЕШИ: Избира Владимир Димитров Замфиров за член на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 16/10/2003 - приет(приет в зала)