Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за избиране на подуправител на Българската народна банка
Сигнатура 344
Дата на постъпване 22/10/2003
Сесия Осма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 от Конституцията на Република България и чл. 12, ал. 2 и 4 от Закона за Българската народна банка, както и във връзка с изтичане мандата на подуправителя, ръководител на управление "Емисионно", по силата на § 5, т. 2 от преходните и заключителните разпоредби на закона за Българската народна банка и по предложение на управителя на Българската народна банка РЕШИ: Избира Цветан Стоилов Манчев за подуправител на Българската народна банка, ръководител на управление "Емисионно".
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 22/10/2003 - приет(приет в зала)