Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за освобождаване на член на Комисията по правни въпроси
Сигнатура 348
Дата на постъпване 06/11/2003
Сесия Осма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Освобождава Валери Георгиев Димитров като член на Комисията по правни въпроси.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 06/11/2003 - приет(приет в зала)