Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за избиране на председател и член на Комисията по бюджет и финанси
Сигнатура 349
Дата на постъпване 06/11/2003
Сесия Осма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 19, ал. 1, 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Избира Нина Христова Радева за председател на Комисията по бюджет и финанси. 2. Избира Валери Георгиев Димитров за член на Комисията по бюджет и финанси.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 06/11/2003 - приет(приет в зала)