Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество
Сигнатура 351
Дата на постъпване 26/11/2003
Сесия Осма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 32, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и във връзка с Решение на Народното събрание за прекратяване пълномощията на народен представител (ДВ, бр. 91 от 2003 г.) РЕШИ: Избира Любомир Пенчев Пантелеев за член на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 26/11/2003 - приет(приет в зала)