Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за промени в състава на Комисията по културата
Сигнатура 386
Дата на постъпване 24/03/2004
Сесия Девета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 5 и чл. 19, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Освобождава Петя Велкова Божикова като член на Комисията по културата. 2. Избира Антонина Бончева Бонева за член на Комисията по културата.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 24/03/2004 - приет(приет в зала)