Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за удължаване срока на действие на Временната парламентарна комисия, която да извърши проучване и проверка на безопасните и здравословни условия на труд в “Кремиковци” - АД и изпълнение на Решението на Народното събрание от 29 март 2002 г.
Сигнатура 387
Дата на постъпване 25/03/2004
Сесия Девета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 31 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Удължава срока на действие на Временната парламентарна комисия, която да извърши проучване и проверка на безопасните и здравословни условия на труд в "Кремиковци" - АД, и изпълнение на Решението на Народното събрание от 29 март 2002 г. с един месец.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 25/03/2004 - приет(приет в зала)