Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за приемане на Политическата рамка на Стратегическия преглед на отбраната
Сигнатура 389
Дата на постъпване 25/03/2004
Сесия Девета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 26, т. 7 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България РЕШИ: Приема Политическата рамка на Стратегическия преглед на отбраната.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 25/03/2004 - приет(приет в зала)