Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на заемно споразумение за втори програмен заем за преструктуриране между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Сигнатура 394
Дата на постъпване 28/04/2004
Сесия Десета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 84, т. 9 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България РЕШИ: Дава съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи заемно споразумение за втори програмен заем за преструктуриране между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие в размер 150 млн. долара или тяхната равностойност в друга валута при условие за последваща ратификация.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 28/04/2004 - приет(приет в зала)