Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за промени в състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
Сигнатура 395
Дата на постъпване 28/04/2004
Сесия Десета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 32, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание във връзка с Решение на Народното събрание за прекратяване на пълномощията на народен представител (ДВ, бр. 27 от 2004 г.) и чл. 25, букви "а" и "с" и чл. 26 от Статута на Съвета на Европа РЕШИ: 1. Освобождава Иван Павлов Павлов като заместващ представител в постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. 2. Избира Иван Павлов Павлов за основен представител в постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и Даринка Христова Станчева за заместващ представител в постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 28/04/2004 - приет(приет в зала)