Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за приемане на процедурни правила за тайно гласуване при избора на Омбудсман
Сигнатура 475
Дата на постъпване 08/10/2004
Сесия Единадесета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и § 2 от Допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, във връзка с чл. 10 от Закона за омбудсмана РЕШИ: Приема процедурни правила за тайно гласуване при избора на Омбудсман както следва: 1. За провеждане на тайното гласуване се избира комисия в състав от осем народни представители – по един от всяка парламентарна група и един независим народен представител. 2. Гласуването се извършва с една бяла бюлетина с имената на предложените кандидати, подредени по азбучен ред на собствените им имена. 3. Бюлетините се поставят предварително в изборните кабини. 4. Пликовете за гласуване са бели, непрозрачни, с еднакъв размер и без надписи. Пликовете се предоставят на народните представители от членовете на Комисията за провеждане на тайното гласуване. 5. Всеки народен представител гласува, като постави знак “Х” срещу името на предпочетения от него кандидат, постави бюлетината в изборния плик, излезе от изборната стая и пусне плика в избирателната кутия. Извършеното гласуване се отбелязва в списъка на народните представители, като гласувалият народен представител се подписва. 6. Разкъсване, зачертаване и други знаци върху бюлетина не я правят недействителна. Плик с две или повече еднакви бюлетини се брои за една действителна бюлетина. 7. Бюлетината е недействителна, когато е: саморъчно направена, е намерена в изборната кутия без плик; знакът “Х” е поставен срещу повече от едно име; знакът “Х” не е поставен срещу никое от имената. Когато пликът съдържа две или повече бюлетини с различно съдържание и когато пликът е празен, бюлетините се броят за една недействителна бюлетина. 8. Гласуването се провежда в рамките на един час, смятано от обявяване на процедурата. 9. След приключване на гласуването Комисията за провеждане на тайното гласуване съставя протокол с данните от гласуването, който се подписва от членовете на комисията. Председателят на комисията обявява пред Народното събрание резултатите от гласуването. 10. За избран се смята кандидатът, получил мнозинство повече от половината от гласувалите народни представители.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 08/10/2004 - приет(приет в зала)