Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за предсрочно освобождаване на заместник-председател на Комисията за финансов надзор
Сигнатура 478
Дата на постъпване 20/10/2004
Сесия Единадесета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 6, ал. 2, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор РЕШИ: Освобождава Румен Гълъбинов Гълъбинов като заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор”.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 20/10/2004 - приет(приет в зала)