Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за промени в състава на Комисията за борба с корупцията
Сигнатура 491
Дата на постъпване 02/12/2004
Сесия Единадесета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Освобождава Радослав Николов Коев като член на Комисията за борба с корупцията. 2. Избира Владимир Иванов Димитров за член на Комисията за борба с корупцията.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 02/12/2004 - приет(приет в зала)