Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за приемане на Стратегията за развитие на радио- и телевизионната дейност чрез наземно радиоразпръскване
Сигнатура 75
Дата на постъпване 28/09/2005
Сесия Първа сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 8, ал. 3 от Закона за радиото и телевизията Р Е Ш И: Приема Стратегия за развитие на радио- и телевизионната дейност чрез наземно радиоразпръскване (приложение). Решението е прието от XL Народно събрание на 28 септември 2005 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 28/09/2005 - приет(приет в зала)