Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за изменение и допълнение на Решението на Народното събрание за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО
Сигнатура 76
Дата на постъпване 30/09/2005
Сесия Първа сесия
Текст на решението
    Народното събрание, на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 32 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: В Решението на Народното събрание за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО, прието на 28 септември 2005 г., се правят следните изменения и допълнения: 1. Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО е в състав от 6 членове. 2. От Парламентарната група на Демократи за силна България се избира един член. 3. Точка 2 от решението се допълва със следния текст: “Асен Йорданов Агов – от Парламентарната група на Демократи за силна България”. Решението е прието от XL Народно събрание на 30 септември 2005 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 30/09/2005 - приет(приет в зала)