Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (ДВ, бр. 69 от 2005 г.)
Сигнатура 56
Дата на постъпване 01/09/2005
Сесия Първа сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и § 1, ал. 1 от допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Параграф единствен. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения: 1. Досегашният текст става ал. 1. 2. Създава се ал. 2: "(2) В случаи, когато народни представители са лица с физически увреждания, които не им позволяват достъп до трибуната, те говорят от мястото си, за което незабавно се създават необходимите технически условия." Решението е прието от ХL Народно събрание на 1 септември 2005 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 01/09/2005 - приет(приет в зала)