Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение по доклада на Временната анкетна комисия, която да проучи дейността на правителството във връзка с обгазяването на Стара Загора през 2004 и 2005 г.
Сигнатура 57
Дата на постъпване 02/09/2005
Сесия Първа сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 31 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и след като обсъди доклада на Временната анкетна комисия, която да проучи дейността на правителството във връзка с обгазяването на Стара Загора през 2004 и 2005 г., РЕШИ: 1. Приема доклада на Временната анкетна комисия, излъчена да проучи дейността на правителството във връзка с обгазяването на Стара Загора през 2004 и 2005 г. 2. Възлага на Министерския съвет да разгледа констатациите, предложенията и препоръките в доклада на Временната анкетна комисия и да предприеме незабавно необходимите мерки за прекратяване обгазяването на Стара Загора и региона. 3. Препоръчва на Министерския съвет да изгради единен Център за мониторинг на всички възможни източници на замърсяващи емисии и единен кадастър на рисковите територии в Република България, в това число с използване и на космическа информация. 4. В срок до два месеца Министерският съвет да представи план-график за изпълнение на мерките за прекратяване на обгазяванията на Стара Загора и региона с посочване на срокове и изпълнители. Решението е прието от ХL Народно събрание на 2 септември 2005 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 02/09/2005 - приет(приет в зала)