Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение по искането на Борис Велчев, главен прокурор на Република България, за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Павел Михайлов Чернев, народен представител в 40-то Народно събрание
Сигнатура 166
Дата на постъпване 20/09/2006
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 70, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 107, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Р Е Ш И: Дава разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител Павел Михайлов Чернев по искането на главния прокурор на Република България, вх. № 627-00-22 от 29.05.2006 г. за престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 20, ал. 2 и 3 от Наказателния кодекс. Не дава разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител Павел Михайлов Чернев по искането на главния прокурор на Република България, вх. № 627-00-22 от 29.05.2006 г. за престъпление по чл. 144, ал. 3 от Наказателния кодекс. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 20 септември 2006 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 20/09/2006 - приет(приет в зала)