Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение по отчета за изпълнението на бюджета на Народното събрание за 2005 г. и по отчета за изпълнението на бюджета на „Държавен вестник” за 2005 г.
Сигнатура 181
Дата на постъпване 09/11/2006
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 2, ал. 2 от Финансовите правила по бюджета на Народното събрание, приложение към Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, и чл. 14 от Закона за „Държавен вестник” РЕШИ: 1. Приема доклада на председателя на Народното събрание за изпълнението на бюджета на Народното събрание за 2005 г. и за изпълнението на бюджета на „Държавен вестник” за 2005 г. 2. Приема отчета за изпълнението на бюджета на Народното събрание за 2005 г. (Приложение № 1). 3. Приема отчета за изпълнението на бюджета на „Държавен вестник” за 2005 г. (Приложение № 2). Решението е прието от 40-то Народно събрание на 9 ноември 2006 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 09/11/2006 - приет(приет в зала)