Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за изменение на Решението за избиране на наблюдатели от Република България в Европейския парламент, прието на 26 август 2005 г.
Сигнатура 182
Дата на постъпване 30/11/2006
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с подадена на основание на чл. 2.1 от Наръчника на наблюдателите оставка от народния представител Димитър Иванов Абаджиев до Председателя на Европейския парламент РЕШИ: Избира за наблюдател от Република България в Европейския парламент народния представител Константин Стефанов Димитров на мястото на народния представител Димитър Иванов Абаджиев, считано от 1 декември 2006 г. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 30 ноември 2006 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 30/11/2006 - приет(приет в зала)