Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за избиране на членове на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
Сигнатура 216
Дата на постъпване 05/04/2007
Сесия Пета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 5, ал. 1 и чл. 6, ал. 7 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия РЕШИ: 1. Избира за членове на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия: Апостол Иванов Димитров Валери Георгиев Кацунов Георги Матеев Георгиев Евтим Костадинов Костадинов Екатерина Петкова Бончева-Лисичарова Орхан Ахмедов Исмаилов Румен Йорданов Борисов Татяна Колева Кирякова Тодор Илиев Трифонов 2. От състава на комисията избира за: - председател – Евтим Костадинов Костадинов; - заместник-председател – Орхан Ахмедов Исмаилов; - секретар – Румен Йорданов Борисов. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 5 април 2007 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 05/04/2007 - приет(приет в зала)