Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за определяне на Комисия за одитиране на годишния финансов отчет на Сметната палата за 2006 г.
Сигнатура 215
Дата на постъпване 05/04/2007
Сесия Пета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 24, ал. 2 от Закона за Сметната палата РЕШИ: 1. Определя шестчленна комисия, която да одитира годишния финансов отчет на Сметната палата за 2006 г. 2. Избира състав на комисията, както следва: Председател: Петър Георгиев Кънев – народен представител от Парламентарната група на Коалиция за България. Членове: Илкер Ахмедов Мустафов – народен представител от Парламентарната група на Движението за права и свободи; Ясен Димитров Попвасилев - народен представител от Парламентарната група на Обединените демократични сили; Нина Стефанова Чилова – народен представител от Парламентарната група на Национално движение Симеон Втори; проф. Бисер Йорданов Славков – дипломиран експерт-счетоводител; Емил Асенов Евлогиев – дипломиран експерт-счетоводител. 3. Комисията да изготви доклад по отчета по т. 1, който да представи в Народното събрание до 30 септември 2007 г. за разглеждане заедно с отчета за дейността на Сметната палата за 2006 г. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 5 април 2007 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 05/04/2007 - приет(приет в зала)