Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за създаване на Временна комисия по искането на Борис Велчев, главен прокурор на Република България, за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Тома Янков Томов, народен представител в Четиридесетото Народно събрание
Сигнатура 220
Дата на постъпване 20/04/2007
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
    Народното събрание, на основание чл. 79, ал. 1 и 3, и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 31 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Създава временна комисия със задача да проучи дали са налице достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер по искането на главния прокурор за възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител Тома Янков Томов. 2. Комисията се състои от 10 народни представители, от които: 3 от Парламентарната група на Коалиция за България, 2 от Парламентарната група на Национално движение Симеон Втори и по 1 от Парламентарната група на Движение за права и свободи, Парламентарната група на Обединените демократични сили, Парламентарната група на Демократи за силна България, Парламентарната група на Коалиция „Атака”. 3. Избира състав на комисията: Председател: Борислав Иванов Българинов. Членове: Пламен Георгиев Ранчев, Александър Владимиров Радославов, Александър Димитров Паунов, Иван Матеев Иванов, Мима Тодорова Василева, Метин Мехмедов Сюлейманов, Любен Любенов Дилов. 4. Временната комисия се избира за срок от един месец. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 20 април 2007 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 20/04/2007 - приет(приет в зала)