Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за приемане на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2007 г.)
Сигнатура 222
Дата на постъпване 10/05/2007
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 105, ал. 4 от Конституцията на Република България и чл. 97а, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Приема следната Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2007 г.): ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2007 г.) Народното събрание, като взима предвид - Отражението на предлаганите проекти за европейски актове върху качеството на живот на българските граждани, върху тяхното благосъстояние и перспективите им за пълноценно и всестранно развитие; - Значението, което предлаганите мерки биха имали върху защитата на правата на човека, социалните аспекти на европейската интеграция, грижите за здравето и сигурността на гражданите, за тяхното достойно място на пазара като създатели на блага и техни потребители; - Значимостта на предлаганите проекти за успешното социално-икономическо развитие на Република България, за утвърждаването у нас на свободата, демократичната политическа система и на пазарните отношения; - Мястото на предлаганите мерки в процеса на укрепване на правовата държава, борбата с корупцията и организираната престъпност, расизма и ксенофобията; - Нуждата от укрепване на ролята на Европейския съюз в света като защитник на демократичните ценности и човешките права, развитието на партньорството и сътрудничеството със съседните държави и успешното осъществяване на политиката на развитие; - Необходимостта от решителни действия за опазване на околната среда в национален, регионален и глобален мащаб и по-специално необходимостта от действия за предотвратяване на промените в климата; - Ролята на предлаганите проекти на актове за развитието на Европейския съюз за подобряване на работата на неговите институции; - Значимостта на мерките, предприемани от Европейския съюз за постигането на по-голяма икономическа, социална и териториална кохезия като предпоставка за реализация на европейските ценности; - Акцентите, поставени в Лисабонската стратегия за по-висока заетост и икономически растеж, за постигане на конкурентоспособност в глобален мащаб; - Обстоятелството, че Народното събрание следва да осъществява парламентарно наблюдение и контрол и по проекти на европейски актове, чието обсъждане от институциите на Европейския съюз е започвало през предходни години, но още не е приключило; - Възможността актовете в рамките на Общата политика в областта на външните отношения и сигурността, по-специално проектите за съвместни действия и за общи позиции, планирани за разглеждане от Съвета на министрите на външните работи, както и Общите стратегии, подготвяни за разглеждане от Европейския съвет да бъдат подлагани на текущо наблюдение и контрол по реда на чл. 97е от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, през 2007 г. упражнява парламентарно наблюдение и контрол по въпросите на Европейския съюз на основание чл. 97а - 97ж от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание по отношение на следните проекти на актове на европейските институции: Социална политика 1. Проект на Директива за преносимостта на пенсионни права - COM(2005)507 2. Проекти на регламенти за осъвременяване на правната рамка относно координация на системите за социална сигурност - COM(2006)7; COM(2006)16; COM(2007)159 3. Проект на Директива за изменение на Директива 2001/23/ЕО за сближаване на законодателствата на държавите членки относно защита на правата на работниците при трансфер на предприятия 4. Проект на Директива за изменение на Директива 98/59/ЕО относно информирането на работници при масови съкращения 5. Предложението за кодифициране на Директива 89/655/EEО и нейните изменения - директиви 95/63/EО и 2001/45/EО, относно минималните изисквания за здраве и безопасност при използване на работното оборудване - COM(2006)652 Здравеопазване и защита на потребителите 6. Проект на Решение за Втора Програма на Общността в областта на здравеопазването (2007 - 2013 г.) - СОМ (2007)150 7. Проект на Директива за договорите за потребителски кредит - COM (2002)443 8. Проект на Стратегия за политика на защита на потребителите за периода 2007 - 2013 г. - COM (2007)99 Околна среда 9. Проект на нова Рамкова директива за отпадъците - COM(2005)667 10. Проект на Директива за качествени екологични стандарти в областта на политиката за водите, изменяща Директива 2000/60/ЕО - COM(2006)397 11. Проект на Директива относно оценка и управление на риска от наводнения - COM(2006)15 12. Проект на Рамкова директива за почвите - COM(2006)232 13. Проект на Директива за изменение на Директива 2003/87/ЕО, за създаване на европейската схема за разпределение на емисиите на парниковите газове и изменяща Директива 96/61/ЕО 14. Проект на Директива за изменение на Директива 2001/81/ЕО относно националните максимално допустими емисии на някои атмосферни замърсители 15. Проект на законодателна инициатива за намаляване на емисиите от въглероден диоксид от леки превозни средства Свобода, сигурност и правосъдие 16. Проект на Решение за изменение на Рамково решение на Съвета относно борбата с тероризма 17. Проект на Рамково решение относно защитата на свидетелите и лицата, които сътрудничат по време на съдебния процес 18. Проект на Регламент за създаване на Визов кодекс на Общността - COM(2006)403 19. Проект на Регламент относно приложимото право към договорните задължения (Рим I) - COM(2005)650 20. Проект на Регламент относно приложимото право към извъндоговорните задължения (Рим II) - COM(2003)427 21. Проект на Регламент относно компетентността и приложимото право по брачни дела, изменящ Регламент 2201/2003 (Рим III) - COM(2006)399 22. Проект на Рамково решение относно Европейската заповед за доказателствата за получаване на предмети, документи или информация за използване в наказателния процес - СОМ (2003)688 23. Проект на Рамково решение за борба с расизма и ксенофобията - COM(2001)664 24. Проект на Директива за обща рамка относно трудовата миграция 25. Проект на Директива относно условията за влизане и пребиваване на висококвалифицирани работници 26. Проект на Директива за минимални санкции за работодателите на незаконно пребиваващи граждани от трети страни Дружествено право 27. Проект на Директива относно трансгранично преместване на седалищата на дружествата 28. Проект на Директива за правата на глас на акционерите в публичните дружества - COM(2005)685 29. Проект на акт за Обща рамка за позоваване в договорното право Обща селскостопанска политика 30. Проект на регламент във връзка с реформа на общата организация на пазара на плодове и зеленчуци - COM(2007)17 31. Проекти на регламенти относно общата организация на пазара на мляко и млечни продукти - COM(2007)58-1; COM(2007)58-2; COM(2007)58-3 32. Проект на Решение по Стратегията за здравето на животните Енергетика 33. Проект на Директива относно мерки за завършване на вътрешния пазар на електричество и газ 34. Проект на Директива относно отоплението и охлаждането от възобновяеми енергийни източници 35. Проект на Директива за изменение на Директива 2003/30/ЕО относно насърчаване използването на биогорива или други възобновяеми горива за транспорт Транспорт 36. Проект на Регламент относно трансграничното прилагане на санкции в областта на пътната безопасност 37. Проект на Директива за изменение и допълнение на Директивата за държавен пристанищен контрол - COM(2005)588 38. Проект на Регламент за гражданската отговорност на превозвачите на пътници по море и по вътрешни водни пътища в случай на злополука - COM(2005)592 39. Проект на Директива за изменение на Директива 91/440/ЕO, насочена към отваряне на пазара за международните железопътни пътнически превози - COM(2004)139 40. Проект на Регламент за правата и задълженията на пътниците при международните железопътни превози - COM(2004)143 41. Проект на Регламент за изменение на Регламент № 1592 относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност (EASA) - COM(2005)579 42. Проект на Директива за изменение на Директива 96/26/ЕО и на Директива 98/76/ЕО за условията за достъп до професията "автомобилен превозвач" за превоз на пътници и товари 43. Проект на Директива относно утвърждаването на вътрешния пазар на пощенски услуги на Общността - COM (2006)594 Телекомуникации и информационно общество 44. Проект на Стратегия за европейско електронно включване 45. Проект на акт за регулаторна рамка за телекомуникациите и предложение за таксите за международен роуминг - COM(2006)382 Вътрешен пазар 46. Проект на Директива относно координация на процедури за възлагане на концесии 47. Проект на Директива за изменение на директиви 89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО за обжалване на процедури за възлагане на обществени поръчки - COM(2006)195 48. Проект на Директива за обществени поръчки в областта на отбраната и сигурността 49. Проект на Директива за платежоспособността на застрахователните компании (платежоспособност II) 50. Проект на Директива за изменение на Директивата относно осъществяване на колективни инвестиции в прехвърляеми ценни книжа (UCITS) - COM(2006)926 51. Проект на Директива за платежните услуги във вътрешния пазар - COM(2005)603 Данъчна и митническа политика 52. Акт относно обща консолидирана данъчна основа за облагане на предприятията 53. Проект на Директива за модернизация на ДДС законодателството във връзка с облагане доставките на финансови и застрахователни услуги 54. Проект на Директива, изменяща Директива 92/12/ЕИО относно общите правила за акцизните стоки и складирането, движението и контрола на такива стоки - COM(2004)227 55. Проект на Програма на Общността за усъвършенстване на данъчните системи в рамките на вътрешния пазар (Фискалис 2013) - COM(2006)202 56. Проект на Директива за изменение на Директива 92/84/ЕИО относно сближаване на акцизните ставки на алкохол и алкохолните напитки - СОМ (2006)0486 57. Проект на Директива на Съвета, изменяща Директива 2003/96/ЕО, относно корекцията на специалния данъчен механизъм за газьола, използван като моторно гориво за търговски цели, и съгласуването на данъчното облагане на безоловния бензин и газьола, използван като моторно гориво - COM (2007)52 58. Проект на нов Митнически кодекс на Общността - COM(2005)608 Аудио-визия 59. Проект на Директива за изменение на Директива 89/552/ЕИО и Директива 97/36/ЕО относно осъществяването на дейности по телевизионно излъчване - СОМ (2005)646 Външни отношения 60. Проекти за решения на Съвета на Европейския съюз по партньорствата с Хърватия, Турция, Македония, Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора и Сърбия (включително Косово) 61. Проект на Споразумение за задълбочаване на сътрудничеството с Украйна 62. Проект на Споразумение за партньорство и сътрудничество с Русия 63. Проекти на споразумения за сътрудничество с държавите от Черноморския и Каспийския регион 64. Проект на Общо споразумение със страните от АСЕАН Обща търговска политика 65. Проект на Регламент за прилагането на Схемата за общи тарифни преференции (2009 - 2011) 66. Решения на Съвета на Европейския съюз по многостранните търговски преговори в Световната търговска организация Институции 67. Проект на Директива за изменение на Директива 93/109/ЕО относно условията за участие в избори за Европейския парламент от граждани на Европейския съюз, пребиваващи в държава членка, различна от държавата, на която са граждани - COM(2006)791 Решението е прието от 40-то Народно събрание на 10 май 2007 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 10/05/2007 - приет(приет в зала)