Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Рeшение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на заемно споразумение между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие за финансиране на Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура
Сигнатура
Дата на постъпване 16/05/2007
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 84, т. 9 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България РЕШИ: Дава съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи заемно споразумение между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие за заем в размер до 90 млн. евро за финансиране на Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 16 май 2007 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 16/05/2007 - приет(приет в зала)