Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за прекратяване пълномощията на народния представител Филиз Хакъева Хюсменова
Сигнатура 232
Дата на постъпване 29/05/2007
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 58, ал. 6 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България РЕШИ: Прекратява пълномощията на Филиз Хакъева Хюсменова, народен представител от 20. многомандатен избирателен район - Силистренски, считано от 20 май 2007 г. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 29 май 2007 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 29/05/2007 - приет(приет в зала)