Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за прекратяване пълномощията на народния представител Тодор Динчов Петков
Сигнатура 234
Дата на постъпване 30/05/2007
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България РЕШИ: Прекратява пълномощията на Тодор Динчов Петков, народен представител от 16. многомандатен избирателен район - Пловдив. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 30 май 2007 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 30/05/2007 - приет(приет в зала)