Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за промяна в състава на Комисията по бюджет и финанси
Сигнатура 262
Дата на постъпване 11/07/2007
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 5, чл. 19, ал. 1 и 3 и чл. 20, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Освобождава Йордан Петков Йорданов като член на Комисията по бюджет и финанси. 2. Избира Евгений Спасов Иванов за член на Комисията по бюджет и финанси. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 11 юли 2007 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 11/07/2007 - приет(приет в зала)