Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение по Доклада за дейността на омбудсмана на Република България за 2006 г.
Сигнатура 294
Дата на постъпване 11/10/2007
Сесия Седма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 22 от Закона за омбудсмана РЕШИ: 1. Приема за сведение Доклада за дейността на омбудсмана на Република България за 2006 г., като взема акт от констатациите и препоръките, посочени в доклада. 2. Постоянните комисии на Народното събрание, съобразно своята компетентност, да обсъдят констатациите и препоръките, посочени в доклада по т. 1. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 11 октомври 2007 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 11/10/2007 - приет(приет в зала)