Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за попълване състава на Комисията по труда и социалната политика
Сигнатура 297
Дата на постъпване 17/10/2007
Сесия Седма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 5 и чл. 19, ал. 1 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Избира Петър Димитров Попов за член на Комисията по труда и социалната политика. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 17 октомври 2007 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 17/10/2007 - приет(приет в зала)