Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за промяна в структурата на Министерския съвет на Република България
Сигнатура 275
Дата на постъпване 18/07/2007
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 84, т. 7 от Конституцията на Република България и във връзка с Решение на Народното събрание от 16 август 2005 г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република България (ДВ, бр. 68 от 2005 г.) РЕШИ: 1. Преобразува Министерството на земеделието и горите в Министерство на земеделието и продоволствието. 2. В едномесечен срок от приемането на решението Министерският съвет: а) да създаде Държавна агенция по горите като държавен орган за разработване и осъществяване на държавната политика в областта на горите и горското стопанство, ловното стопанство и непромишленото рибно стопанство чрез преобразуване на Националното управление по горите; б) да уреди всички правоотношения във връзка с преобразуването на министерството и създаването на агенцията, включително разпределението на функциите между тях. 3. В Решението на Народното събрание от 16 август 2005 г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република България (ДВ, бр. 68 от 2005 г.) думите "Министерство на земеделието и горите" се заменят с "Министерство на земеделието и продоволствието". Решението е прието от 40-то Народно събрание на 18 юли 2007 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 18/07/2007 - приет(приет в зала)