Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение във връзка с началото на седмата сесия на 40-то Народно събрание
Сигнатура 280
Дата на постъпване 27/07/2007
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 74 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 33, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Народното събрание не заседава на 5 септември 2007 г. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 27 юли 2007 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 27/07/2007 - приет(приет в зала)