Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за избиране на член на Комисията за регулиране на съобщенията
Сигнатура 314
Дата на постъпване 09/11/2007
Сесия Седма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 24, ал. 2 от Закона за електронните съобщения РЕШИ: Избира Тодор Найденов Костурски за член на Комисията за регулиране на съобщенията. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 9 ноември 2007 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 09/11/2007 - приет(приет в зала)