Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за прекратяване пълномощията на народен представител
Сигнатура 315
Дата на постъпване 09/11/2007
Сесия Седма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 68, ал. 1 от Конституцията на Република България РЕШИ: Прекратява пълномощията на Росица Йорданова Янакиева-Костадинова, народен представител от 14. многомандатен избирателен район - Пернишки. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 9 ноември 2007 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 09/11/2007 - приет(приет в зала)