Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение по искането на Борис Велчев, главен прокурор на Република България, за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Борислав Янчев Ноев, народен представител в 40-то Народно събрание
Сигнатура 318
Дата на постъпване 16/11/2007
Сесия Седма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 70, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 107, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Дава разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител Борислав Янчев Ноев по искането на главния прокурор на Република България, вх. № 727-00-9 от 12.07.2007 г. за извършено престъпление по чл. 343б, ал. 1 от Наказателния кодекс. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 16 ноември 2007 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 16/11/2007 - приет(приет в зала)